Agencja pracy tymczasowej – jak zweryfikować jej wiarygodność?

Chcąc podjąć współpracę z agencją pracy tymczasowej z pewnością niejedna osoba kierowała się opiniami. Na rynku ofert pracy nie brakuje bowiem osób, które nie działają zgodnie z prawem bądź nie wypełniają swoich obowiązków w sposób należyty. Są jednak sposoby, aby zweryfikować ich wiarygodność. Jak to jednak zrobić? Podpowiadamy.

Agencja pracy tymczasowej a wpis do rejestru

W pierwszej kolejności należy zbadać, czy agencja posiada stosowny certyfikat potwierdzający wpis do rejestru, uprawniający do świadczenia poszczególnych usług. Jest on potwierdzeniem terminowo opłacanych składek ZUS i podatków, niekaralności, braku ogłoszenia upadłości. Aby sprawdzić, czy dany pośrednik jest wpisany do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, wystarczy skorzystać ze strony kraz.praca.gov.pl i odszukać agencję. Rejestr prowadzony jest przez Marszałków Wojewódzkich i jest jawny.

Terminowe płacenie składek w agencji pracy tymczasowej

Potwierdzeniem legalności działania miejsca, jakim jest agencja pracy tymczasowej jest terminowe opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych, a także niezaleganie w opłacaniu podatków. Warto zweryfikować aktualne informacje w tym przedmiocie, nawet jeśli agencja posiada ww. certyfikat. Można poprosić agencję o przesłanie zaświadczenia o niezaleganiu ZUS i w zakresie podatków. Weryfikacja tych danych wiele nam powie o rzetelności i legalności danego pośrednika, którego działalność opiera się w znacznej mierze na bieżących rozliczeniach pracowników. Przykładowo Agencja pracy tymczasowej Fast Service działa przejrzyście, a jej dokumentację można otrzymać po uprzednim zwróceniu się do firmy.

Aktualna dokumentacja oraz procedury

Mając na uwadze ostatnie zmiany legislacyjne w zakresie przetwarzania danych osobowych agencja powinna, przy zawieraniu umowy, zaproponować zawarcie umowy o powierzeniu przetwarzania danych, gdyż jest to sygnał, że agencja taka wdrożyła wytyczne rozporządzenia RODO. Ponadto możemy wcześniej sprawdzić, jak dany pośrednik komunikuje kwestie związane z ochroną danych osobowych, ich pozyskiwaniem i przetwarzaniem, na stronie internetowej firmy. Powinien znajdować się tam dostęp do Polityki Prywatności, stosowne zgody i klauzule w miejscu, które wymaga wpisania danych (np. formularz kontaktowy). Ważne jest również to, czy agencja posiada umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, czy jest w stanie przedstawić polisę ubezpieczeniową. Istotne są też dodatkowe klauzule rozszerzające podstawową ochronę OC. O samej rekrutacji więcej można znaleźć tutaj: https://fast-service.com.pl/rekrutacja/.