przewóz paliw płynnych

Przewóz paliw płynnych w świetle przepisów

Transport paliw płynnych obarczony jest specjalnymi obostrzeniami. Ma to na celu utrzymanie optymalnego poziomu bezpieczeństwa w odniesieniu do ludzi i środowiska naturalnego. Przewozem takich materiałów ciekłych powinny zajmować się wyłącznie wykwalifikowane przedsiębiorstwa, dysponujące odpowiednią flotą. Jakich warunków należy jeszcze dopełnić?

Paliwo jako towar niebezpieczny

Towary niebezpieczne to materiały o różnym stanie skupienia, których przewóz jest albo zabroniony, albo dopuszczony jedynie na warunkach określonych przez prawo. Takie produkty stwarzają zagrożenie chemiczne, fizyczne lub biologiczne.

Do towarów niebezpiecznych zaliczają się paliwa płynne, ze względu na swoją łatwopalność i szkodliwość środowiskową. W umowie ADR klasyfikowane są pod nazwami UN 1202 (olej napędowy) i UN 1203 (benzyna).

Czym jest umowa ADR?

– Umowa ADR to międzynarodowy dokument utworzony podczas forum Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ. Obecnie jest on ratyfikowany przez 44 państwa. Zawiera szereg wskazówek i obostrzeń, odnoszących się do przewożenia płynnych materiałów niebezpiecznych – tłumaczy specjalista z firmy LPG Polonia Sp. z o.o. SKA.

W Polsce europejska umowa ADR adaptowana jest przez Ustawę o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa przy przewozie paliwa

Przede wszystkim należy zadbać o to, by w komorach sąsiednich nie umieszczać materiałów, które mogą reagować z paliwem.  

Cysterny i pojazdy specjalistyczne powinny spełniać odpowiednie wymagania techniczne, opisane w wyżej wspomnianym dokumencie. Jeśli po sprawdzeniu dokumentów
i oględzinach pojazdu przewoźnik lub nadawca wykryje nieprawidłowości, to nie należy napełniać zbiorników transportowych paliwem.  

Kolejna zasada odnosi się już do samego etapu przewożenia paliwa płynnego. Jednostka transportowa załadowana płynnym materiałem niebezpiecznym może składać się co najwyżej z pojazdu samochodowego i jednej przyczepy. Podczas przewozu na zewnętrznej powierzchni cysterny nie mogą znajdować się jakiekolwiek pozostałości po paliwach.

Kto odpowiada za bezpieczeństwo?

Zgodnie z zapisami powyższej umowy, za bezpieczeństwo przy transporcie paliwa odpowiadają wszystkie strony transakcji: zarówno nadawca, jak i przewoźnik oraz odbiorca.

Nadawca powinien zaopatrzyć w kierowcę we wszelkie niezbędne informacje techniczne oraz w wymagane dokumenty przewozowe. Musi on również zadbać o to, by do przewozu dopuszczone były cysterny nadające się do eksploatacji. Takie pojazdy są oznakowane zgodnie z wymaganiami ADR.

Kierowca odpowiada za to, czy nie upłynął termin badania technicznego dla pojazdu, oraz czy w cysternie znajduje się wyposażenie wymagane w pisemnych instrukcjach dla załogi. Powinien także upewnić się, czy pojazd nie ma widocznych defektów, w postaci nieszczelnych połączeń, braków niektórych elementów itd.

Z kolei odbiorca nie może opóźniać przyjęcia niebezpiecznego towaru bez istotnego powodu. Do jego zadań należy ponadto oczyszczenie jednostki transportowej.

Materiał partnera