Alimenty dla dziecka

Jak wyliczyć wysokość alimentów dla dziecka?

Wychowanie dzieci i pieniądze – dwa najczęstsze powody kłótni w związkach. Nie powinno więc dziwić, że sprawy o alimenty na dziecko należą do wyjątkowo trudnych dla obojga rodziców. Dlatego bardzo ważne jest, by strona składająca pozew solidnie przygotowała wniosek do sądu i wszystkie dokumenty uzasadniające jej żądania. Wśród nich musi znaleźć się wyliczenie kosztów utrzymania dziecka.

Obowiązek alimentacyjny względem dziecka. Podstawa prawna

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci wynika z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Art. 133. § 1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Art. 135. § 2. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie (…) może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego.

Jak wynika z przytoczonych przepisów, obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka nie ogranicza się do dostarczania środków finansowych na jego utrzymanie. Rodzice zobowiązani są również do podejmowania starań o wychowanie potomka. Właśnie z tego powodu koszty utrzymania nie zawsze są rozkładane po równo na oboje rodziców. W sytuacji, gdy rodzice mieszkają osobno, wychowaniem zajmuje się przede wszystkim rodzic mieszkający z dzieckiem, a drugi w większym stopniu partycypuje w kosztach utrzymania.

Jak oblicza się wysokość alimentów na dziecko?

Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego (k.r.o. art. 135. § 1.). Oznacza to, że rozpatrując pozew o alimenty, sąd bierze pod uwagę wszystkie wydatki na utrzymanie i wychowanie dziecka oraz możliwości finansowe rodziców. Po stronie powoda leży obowiązek wskazania oczekiwanej kwoty i przedstawienia dowodów uzasadniających żądanie. O pomoc w przygotowaniu dokumentacji najlepiej od razu zwrócić się do prawnika rodzinnego.

Czym są „usprawiedliwione potrzeby dziecka”? Choć w k.r.o. nie znajdziemy definicji tego pojęcia, na pewno nie chodzi tu o minimum niezbędne do przeżycia. Dziecko ma prawo do życia na poziomie takim, jak jego rodzice. Dlatego trudno mówić o potrzebach dzieci w oderwaniu od sytuacji finansowej rodziców.

Rodzic składający pozew o alimenty powinien obliczyć średnie miesięczne koszty utrzymania dziecka z uwzględnieniem wszystkich wydatków, w tym kosztów mieszkania, wyżywienia, zakupu środków i akcesoriów higienicznych, odzieży i obuwia, ale też wyjazdów wypoczynkowych. Jeśli dziecko jest chore i wymaga leczenia, trzeba pamiętać o kosztach związanych z opieką medyczną, zakupem leków. Każde dziecko ma prawo do odpoczynku, rozwijania swoich pasji i zainteresowań, toteż do uzasadnionych należy doliczyć wydatki ponoszone na te cele, np. opłaty za kursy, koszty zakupu sprzętu sportowego – mówi prawnik z Kancelarii Adwokackiej Karsten w Krakowie.

Przy obliczaniu wydatków mieszkaniowych, trzeba pamiętać, że dziecko nie mieszka samo. Jeśli więc opłaty dla spółdzielni wynoszą 500 zł miesięcznie, a w lokalu mieszka matka i dziecko, przy obliczaniu wysokości alimentów uwzględniamy połowę czynszu, czyli 250 zł. Kolejna pułapka w obliczeniach dotyczy kosztów zakupów odzieżowych. Dzieci bardzo szybko wyrastają z ubrań i butów, dlatego ich wymiana jest konieczna co sezon. Dodatkowe koszty generuje też początek roku szkolnego – na przełomie sierpnia i września wydatki na podręczniki, zeszyty, przybory szkolne, ubrania na W-F itp. pochłaniają znaczną część domowego budżetu. Jednym słowem wydatki na dziecko nie rozkładają się równomiernie na wszystkie miesiące w roku. Dlatego warto dokonać obliczeń na przykładzie całego roku, a następnie wyciągnąć średnią miesięczną.

Na zakończenie przypomnijmy, że sprawy o alimenty nie zawsze toczą się między małżonkami, którzy postanowili się rozwieźć i mieszkają oddzielnie. Na drogę sądową czasem wstępują pary, które mają wspólne dzieci i w dalszym ciągu mieszkają razem, ale jedno z rodziców odmawia udziału w finansowaniu potrzeb dziecka. O alimenty na dziecko nierzadko występują samotne matki, które nigdy nie pozostawały w formalnym związku z ojcem swojego dziecka. W każdej z tych sytuacji wniosek o alimenty jest uzasadniony i najprawdopodobniej sąd rozpatrzy pozytywnie żądania powoda.

Materiał partnera