Rodzaje domieszek do betonu

Rodzaje domieszek do betonu

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami, domieszkami nazywamy substancje modyfikujące, które dodajemy podczas wykonywania mieszanki betonowej w ilości nie większej niż 5% zawartego w niej cementu. Celem stosowania domieszek jest zmiana właściwości samej mieszanki lub stwardniałego betonu. Najpopularniejsze stosowane substancje modyfikujące to środki uplastyczniające i upłynniające. Co warto wiedzieć o domieszkach do betonu i ich rodzajach?

Najbardziej znane domieszki do betonu

Jak już wspomnieliśmy we wstępie, najpopularniejsze domieszki do betonu to środki uplastyczniające oraz upłynniające. Poniżej omówimy ich właściwości, a także właściwości domieszek napowietrzających i przyspieszających wiązanie:

 • domieszki uplastyczniające, plastyfikatory – substancje, które zwiększają ruchliwość ziaren cementu w zaczynie (nazywa się to działaniem dyspergującym), co zwiększa jego płynność,
 • domieszki upłynniające, superplastyfikatory – substancje, które nie dopuszczają do powstawania aglomeratów, zlepek ziaren cementu, co poprawia urabialność mieszanki, zmniejsza ilość wody zarobowej przy niezmienionej zawartości cementu, efektem czego jest zwiększona wytrzymałość betonu,
 • domieszki napowietrzające – stosowane w celu poprawy mrozoodporności stwardniałego betonu, powodują powstawanie drobnych, równomiernie rozmieszczonych pęcherzyków powietrza podczas mieszania,
 • domieszki przyspieszające wiązanie – dzięki nim mieszanka w krótszym czasie przechodzi ze stanu plastycznego w sztywny.

Inne rodzaje domieszek do betonu

Jak mówi nam przedstawiciel Betoniarni-Laboratorium Hydrobudowa-1 z Warszawy, poza omówionymi, najbardziej znanymi domieszkami do betonu, dostępne są także inne rodzaje substancji modyfikujących. Należą do nich:

 • domieszki zwiększające więźliwość wody – zwiększają spoistość mieszanki betonowej i poprawiają trwałość warstwy wierzchniej stwardniałego betonu,
 • domieszki przyspieszające twardnienie – powodują szybszy przyrost wytrzymałości wczesnej betonu,
 • mieszanki opóźniające wiązanie – dzięki nim czas przechodzenia mieszanki ze stanu plastycznego w sztywny jest dłuższy (stosowane przede wszystkim wtedy, gdy mieszanka będzie daleko transportowana),
 • domieszki uszczelniające – zmniejszają absorpcję kapilarną betonu.

Betoniarnie stosują także domieszki, które nazywamy kompleksowymi. Kompleksowe domieszki do betonu łączą kilka efektów działania. Są to na przykład domieszki uplastyczniająco-opóźniające, które poprawiają wodoszczelność, domieszki uplastyczniająco-napowietrzające o działaniu opóźniającym, czy domieszki upłynniająco-przyspieszające. Substancji modyfikujących właściwości betonu jest więc naprawdę sporo, dlatego ich efektywność powinna być sprawdzana już na etapie badań wstępnych, które przeprowadzane są przez laboratoria, które oferują między innymi:

 • badania konsystencji mieszanki betonowej metodą opadu stożka lub stolika rozpływowego,
 • badania zawartości powietrza w mieszance betonowej metodą ciśnieniową,
 • badania gęstości objętościowej mieszanki betonowej,
 • badania stwardniałego betonu – badania wytrzymałości na ściskanie, rozciąganie, zginanie, oznaczanie mrozoodporności, wodoszczelności, czy nasiąkliwości.
Materiał partnera