Wywóz nieczystości płynnych

Jak legalnie opróżnić szambo?

Regularny wywóz nieczystości płynnych leży w obowiązku każdego właściciela nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy. Zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości, pozbywający się nieczystości płynnych w sposób niezgodny z przepisami ustawy, podlegają karze grzywny. Jak zatem legalnie opróżniać szambo? Dlaczego należy zlecać je profesjonalnym firmom asenizacyjnym? Odpowiadamy!

Wywóz nieczystości płynnych, a normy prawne

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3a i 3b oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020, poz. 1439 ze zm.), właściciele budynków mieszkalnych, które nie zostały podłączone do sieci kanalizacji sanitarnej, zobowiązani są do gromadzenia ścieków w zbiornikach bezodpływowych oraz pozbywania się ich w sposób zgodny z przepisami ustawy.

Zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto pozbywa się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych w sposób niezgodny z przepisami w/w ustawy, podlega karze grzywny.

Zbiornik należy regularnie opróżniać, by nie dopuścić do jego przepełnienia bądź wylewania jego zawartości na powierzchnię terenu oraz przenikanie nieczystości do gruntu. Wywóz nieczystości powinien zatem odbywać się systematycznie, jednak – według prawa – nie rzadziej, niż raz na trzy miesiące.

Prawo stanowi ponadto, że wywóz nieczystości ciekłych musi być potwierdzony dokumentami w postaci umowy z firmą świadczącą legalne usługi asenizacyjne oraz rachunków lub faktur potwierdzających wykonanie tych usług.

Legalny wywóz nieczystości płynnych – tylko z pomocą sprawdzonej firmy!

Utylizacja nieczystości pochodzących z przydomowych szamb to obowiązek każdego właściciela nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy nieczystości płynnych. Jedynym legalnym sposobem na opróżnianie szamba jest skorzystanie z usług profesjonalnej firmy asenizacyjnej, takiej jak WOD-KAN TRANS w Katowicach, zatrudniającej wykwalifikowanych i doświadczonych fachowców, dysponującej specjalistycznymi wozami asenizacyjnymi, posiadającej zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie wywozu nieczystości płynnych.

Doświadczenie, wiedza oraz zaplecze w postaci specjalistycznego sprzętu do wywozu nieczystości nie wystarczą bowiem, aby móc legalnie opróżniać szambo i wywozić ścieki z przydomowych zbiorników. Firmy świadczące usługę wywozu nieczystości płynnych, muszą posiadać specjalne zezwolenie na prowadzenie tego typu działalności. Zezwolenie z kolei wydawane jest dopiero wówczas, gdy dana firma dysponuje odpowiednimi wozami asenizacyjnymi i wybrała stację zlewną, odbierającą nieczystości.

Materiał partnera