Jakie uprawnienia należy posiadać aby móc wykonywać naprawy podnośników?

Podnośniki koszowe czy nożycowe to urządzenia wchodzące w skład podstawowego wyposażenia ekip technicznych czy budowlanych. Od ich sprawności w dużej mierze zależy sprawność wykonywanych prac, a także bezpieczeństwo – zarówno osób bezpośrednio je obsługujących, jak również znajdujących się w najbliższym otoczeniu. Dlatego tak istotne jest, żeby do ich konserwacji i naprawy podejmowały się wyłącznie osoby i firmy posiadające odpowiednie, wymagane przepisami uprawnienia. Jakie to uprawnienia i kto je wydaje? Tego dowiemy się z poniższego artykułu.

Kto wydaje uprawnienia do naprawy dźwigów?

Instytucją, która może wydawać uprawnienia do przeprowadzania napraw podnośników, dźwigów, żurawi i innych tego typu urządzeń, jest Urząd Dozoru Technicznego – wyjaśnia pan Henryk Szokalski, od lat prowadzący firmę specjalizującą się w dziedzinie napraw tego typu maszyn- Jest to instytucja państwowa, której zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo urządzeń oraz instalacji technicznych.

Jak przyznawane są uprawnienia UDT?

Każde przedsiębiorstwo prowadzące działalność polegającą na naprawie i konserwacji podnośników, musi w celu uzyskania uprawnienia spełnić kilka warunków. Warunki te to:

  • Wdrożenie odpowiedniej technologii naprawy
  • Posiadanie adekwatnych do wdrożonych technologii urządzeń naprawczych
  • Wdrożenie w zakładzie zorganizowanej kontroli jakości prowadzonych praw
  • Posiadania możliwości prowadzanie badań naprawianych urządzeń w ramach prowadzenia własnej działalności lub w uznanym przez UDT laboratorium zewnętrznym
  • Zatrudnianie pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, obejmujących kierunkowe wykształcenie wyższe lub średnie z odpowiednio dwu- lub pięcioletnią praktyką zawodowa oraz potwierdzoną znajomość norm i przepisów w zakresie prowadzonej działalności.

Kwalifikacje pracowników

Każdy technik zajmujący się naprawą podnośników powinien posiadać świadectwo pomyślnego zdania egzaminu, którego warunki określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 18.07.2001. Zgodnie z tym rozporządzeniem do egzaminu może przystąpić pracownik, który złożył odpowiedni wniosek do Urzędu Dozoru Technicznego osobiście lub za pośrednictwem pracodawcy. Egzamin składający się z dwóch części – teoretycznej oraz praktycznej – przeprowadzany jest w zakładzie wyznaczonym przez wnioskodawcę. Część teoretyczna to egzamin ustny, sprawdzający zasób wiedzy wnioskodawcy w zakresie obowiązujących norm i przepisów. Część praktyczna ma za zadanie stwierdzić umiejętności egzaminowanego. Wyniki egzaminów są podawane do wiadomości wnioskodawcy w ciągu 14 dni od daty jego przeprowadzenia.

Materiał partnera