Podstawy funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej

Od marca 2017 roku całkowitą nowością dla podatników są nowe regulacje dotyczące organizacji organów skarbowych. W miejsce dotychczas funkcjonujących: administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej powołano Krajową Administrację Skarbową, co oznacza połączenie tych trzech służb umożliwiając lepsze wykorzystanie ich zasobów kadrowych, finansowych i organizacyjnych. W tym artykule wyjaśnimy, jaki ta zmiana ma wpływ na przedsiębiorców.

Zakres zadań Krajowej Administracji Skarbowej

Oprócz sprawniejszej obsługi podatników powołanie Krajowej Administracji Skarbowej pozwoliło na zwiększenie bezpieczeństwa finansowego państwa, a także na lepsze identyfikowanie oraz eliminowanie zjawisk, które sprzyjają uszczupleniu wpływów budżetowych. Krajowa Administracja Skarbowa wykonuje zadania z zakresu:

  • realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat i niepodatkowych należności budżetowych,
  • ochrony interesów Skarbu Państwa i ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej,
  • obsługi oraz wsparcia podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych,
  • obsługi oraz wsparcia przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków celnych.

Struktura Krajowej Administracji Skarbowej

Na czele Krajowej Administracji Skarbowej stoi Szef Krajowej Administracji Skarbowej podlegający ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych. Nadzoruje on jednostki regionalne i lokalne Krajowej Administracji Skarbowej, realizuje zadania wykonywane dotychczas przez Szefa Służby Celnej, Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz ministra do spraw finansów publicznych, zwłaszcza w zakresie, w jakim nadzoruje on administrację podatkową. W niektórych sytuacjach może również pełnić również funkcje organu podatkowego i celnego. Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej podlegają: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej oraz dyrektorzy izb administracji skarbowej, którym z kolei podlegają naczelnicy urzędów skarbowych oraz naczelnicy urzędów celno-skarbowych.

Sprawy podatkowe

Bezpośrednia obsługa podatników odbywa się w urzędach skarbowych, których jest 400 w dotychczasowych lokalizacjach, lub w centrach obsługi funkcjonujących w niektórych urzędach skarbowych, a także w 143 oddziałach celnych. Nie zmieniły się również numery kont bankowych, na które wpłacane są należności podatkowe oraz celne i zachowała się centralizacja przyjmowania wpłat w odniesieniu do niektórych kategorii zobowiązań.

Szczegółowe informacje dotyczące dokonywania płatności znajdują się na stronach internetowych jednostek Krajowej Administracji Skarbowej – wyjaśnia właścicielka Oficyny Wydawniczej Unimex, która oferuje m.in. publikacje z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości oraz finansów.

Po powstaniu Krajowej Administracji Skarbowej obowiązują również dwa rodzaje kontroli:

  • podatkowa, którą prowadzą pracownicy urzędów skarbowych na dotychczasowych zasadach
  • celno-skarbowa, której podstawowym zadaniem jest wykrywanie i zwalczanie nieprawidłowości o szerokiej skali i wpływających na system bezpieczeństwa finansowego państwa (np. działalności zorganizowanych grup przestępczych oraz karuzele podatkowe skutkujące wyłudzaniem podatku)

 

Materiał partnera