Metody zastosowania lamp LED w rolnictwie

Technologia LED w ostatnich latach zyskuje coraz większą popularność i stopniowo wypiera dominujące na rynku lampy fluoroscencyjne. Gwałtowny wzrost użycia tej technologii spowodowany jest między innymi tym, że mogą być one wykorzystane jako wydajne źródła światła stosowanego w produkcji rolnej.

Czym są lampy LED?

Skrót LED pochodzi o angielskiego terminu light-emitting diode. Jest to rodzaj diody emitującej promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie światła widzialnego, podczerwieni lub ultrafioletu. W bardzo dużym uproszczeniu zasada działania tego urządzenia oparta jest na zjawisku elektroluminescencji, czyli świecenia ciała pod wpływem energii elektrycznej. Serce lampy LED jest chip półprzewodnikowy, składający się z dwóch warstw: P i N. Po dostarczeniu do niego prądu elektrony z niższej warstwy N przeskakują na wyższą warstwę P – aby mogły wrócić na swoje miejsce muszą oddać zgromadzoną energię i robią to pod postacią emisji światła. W procesie tym nie zachodzi emisja ciepła, co było zjawiskiem charakterystycznym dla stosowanych niegdyś lamp żarowych.

Jak wykorzystuje się lampy LED w rolnictwie?

Produkcja rolna nie może obejść się bez światła, niezbędnego do zachodzenia procesu fotosyntezy, czyli przetwarzania materii nieorganicznej w związki organicznej. Fotosynteza to podstawowy proces metaboliczny w świecie przyrody, bez którego niemożliwe jest przeżycie i rozwój żadnej rośliny. Aby ograniczyć wpływ czynników niezależnych od działalności człowieka – zachmurzenia czy długością dnia w zależności od pory roku – hodowle roślin doświetla się niekiedy za pomocą oświetlenia sztucznego lub całkowicie zastępuje światło słoneczne oświetleniem sztucznym. To jednak powoduje istotny problem pod postacią kosztów zużycia energii. Jego rozwiązaniem są właśnie lampy LED, które charakteryzują się najwyższym spośród dostępnych technologii oświetleniowych wydajnością w przetwarzaniu energii elektrycznej na światło. Inaczej mówiąc – lampy LED zużywają znacznie mniej energii niż lampy fluoroscencyjne czy żarowe, dając jednocześnie tyle samo światła.

Dodatkowo światło lamp LED stosowanych w rolnictwie charakteryzują się temperaturą barwową zbliżoną do temperatury barwowej światła emitowanego przez słońce w ciągu dnia – wyjaśnia specjalista z firmy MT LED.

Dzięki temu w tkankach roślin oświetlanych lub doświetlanych przez tego typu urządzenia przez cały czas może zachodzić proces fotosyntezy, niezbędny do przetrwania rośliny. Lampy LED mogą być również stosowane do oświetlania pomieszczeń dla zwierząt hodowlanych, gdyż one również potrzebują światła do prawidłowego funkcjonowania. Lampy LED nie tylko sprzyjają oszczędnemu gospodarowaniu energią – w przeprowadzanych badaniach na skutecznością tego typu oświetlenie w hodowli krów wykazano, że poprawa warunków oświetleniowych spowodowała wzrost produkcji mleka o około 6%

Materiał partnera