Koszty działalności egzekucyjnej komornika

W sytuacji, gdy wierzyciel nie będzie w stanie odzyskać swoich należności od dłużnika, może wstąpić na drogę sądową. Po nadaniu tytułu egzekucyjnego rozpocznie się postępowanie komornicze, które generuje dodatkowe koszty. Jakie opłaty związane są z działalnością egzekucyjną komornika i które będzie musiał ponieść dłużnik, a które z nich obciążą wierzyciela?

Opłaty egzekucyjne

Większością kosztów działalności egzekucyjnej komornika jest obciążony dłużnik. To na nim spoczywają koszty celowe, czyli naliczane w sytuacji, gdy wniosek o postępowanie komornicze był celowy, a należności nie zostały wcześniej spłacone. W zależności od sposobu egzekucji świadczeń wyróżnia się dwa rodzaje opłat egzekucyjnych:

  • Opłaty stosunkowe pobiera się w przypadku egzekucji świadczeń pieniężnych, a ich wysokość jest zależna od wysokości roszczeń i wynosi 15% tej sumy (przy zachowaniu minimum 1/10 i nie więcej niż trzydziestokrotna wartość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego). Z kolei w przypadku egzekucji z wynagrodzenia, konta bankowego czy świadczeń, np. renty lub emerytury, wysokość opłaty to 8% (co najmniej 1/20 i nie więcej od dziesięciokrotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego).
  • Opłaty stale – w przypadku egzekucji świadczeń niepieniężnych wierzyciel musi uiścić opłatę stałą, której stawkę procentową oblicza się na podstawie miesięcznego wynagrodzenia w zależności od sposobu egzekucji. I tak przy egzekucji odebrania rzeczy będzie to 50%, 40% za wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie rzeczy i osób z nieruchomości, 25% za wprowadzenie syndyka lub zarządcy i 10% za każdą rozpoczętą godzinę pracy nad spisem inwentarza lub innym spisem majątku. Inne opłaty od wierzyciela to koszt poszukiwania i odnalezienia majątku dłużnika wynoszący 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Również opłata za wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia pieniężnego uiszczana jest przez wierzyciela i wynosi 2% wartości roszczenia.

Koszty dodatkowe

Na koszty postępowania egzekucyjne składają się również opłaty dodatkowe związane z wydatkami gotówkowymi ponoszonymi przez komornika w toku postępowania egzekucyjnego. Na pokrycie tych kosztów komornik może zażądać zaliczki od wierzyciela. Koszty dodatkowe to m. in.:

  • należności dla biegłych,
  • koszty publikacji ogłoszeń,
  • wydatki na transport poza siedzibę komornika,
  • koszty uzyskiwania odpowiedzi na zapytania w urzędach, np. w US i ZUS,
  • koszty doręczania korespondencji.

Na koszty postępowania egzekucyjnego składa się również opłata za zastępstwo prawne wierzyciela, który reprezentowany jest w sprawie przez adwokata lub radcę. Koszt ten ponosi dłużnik.

Kiedy płaci wierzyciel?

W jakich sytuacjach koszty związane z postępowaniem egzekucyjnym spoczywają na wierzycielu?

Wyjaśnia przedstawiciel Kancelarii Komorniczej w Łodzi: Jeśli okaże się, że działalność egzekucyjna komornika będzie nieskuteczna, w całości lub częściowo, w takiej sytuacji to wierzyciel będzie pokrywał wydatki, jakie poniósł komornik. Ponadto jeśli dojdzie do sytuacji, w której wniosek o postępowanie komornicze był niecelowy, bo należności zostały spłacone bezpośrednio do wierzyciela, to on uiszcza opłaty za działalność egzekucyjną komornika. W skutecznym postępowaniu większość kosztów leży jednak po stronie dłużnika.

Materiał partnera