Dokumenty przewozowe wymagane w transporcie międzynarodowym

Każdy kierowca przewożący w ramach wykonywanego przez siebie zawodu towary lub osoby powinien na wezwanie odpowiednio uprawnionych organów móc okazać pewne niezbędne dokumenty. Jest to szczególnie istotne w transporcie międzynarodowym, gdzie wzrasta ryzyko zajścia rozmaitych nieporozumień w związku z występującymi niekiedy różnicami np. w lokalnych przepisach czy też po prostu zwyczajach. Lepiej więc mieć komplet dokumentów przy sobie. Co powinien zawierać?

Podstawy

Do oczywistości zaliczyć należy dowód rejestracyjny środka transportu oraz prawo jazdy. W krajach Unii Europejskiej, a także Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych wystarczy to krajowe, jednak aby móc poruszać się po terenie innych państw, potrzebne jest prawo jazdy międzynarodowe, tzw. ITD. – Wydaje się je bez dodatkowych testów, na podstawie już posiadanego dokumentu, w lokalnym wydziale transportu i komunikacji – mówi przedstawiciel zajmującej się transportem i logistyką firmy Logius Express.

Jeśli chodzi o sam pojazd, to oprócz dowodu rejestracyjnego należy mieć przy sobie także dowód ważnego ubezpieczenia OC, potwierdzenie dopuszczenia do ruchu i odpowiedni certyfikat zaświadczający o spełnieniu wymogów bezpieczeństwa. Trzeba też być w stanie przedstawić odczyt z urządzenia rejestrującego czas oraz prędkość jazdy, a także czas postoju uwzględniający przerwy na odpoczynek kierowcy. Przyda się również potwierdzenie uiszczenia opłaty za przejazd po drogach w danym kraju.

Zezwolenia i licencje

Mniej oczywiste, ale nie mniej niezbędne są wypisy z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika i licencji na międzynarodowy transport drogowy. Pierwszy certyfikat uzyskać można w Instytucie Transportu Samochodowego po zdaniu egzaminu z zakresu prawa przewozowego, cywilnego, handlowego i prawa pracy, jak również zasad ochrony środowiska i bezpieczeństwa na drodze, a także zarządzania firmą. Dopiero na tej podstawie ubiegać się można o wydanie wspomnianej licencji. Wydaje ją – z upoważnienia Ministra Infrastruktury – Główna Inspekcja Transportu Drogowego. Tutaj z kolei wymaga się złożenia rozmaitych dokumentów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa przewozowego.

Przewożony ładunek

Osobną kwestią są wymagane w transporcie międzynarodowym dokumenty związane z przewożonym towarem. Jednym z nich jest zezwolenie na przejazd samochodem o określonej masie i nacisku na osie tudzież przewożącym ładunek o określonych wymiarach. W zależności od rodzaju tego ładunku należy też posiadać zezwolenie na przewóz konkretnych towarów, takich jak np. zwierzęta, odpady, produkty modyfikowane genetycznie lub też ładunki niebezpieczne (lotne, radioaktywne, łatwopalne, wybuchowe, toksyczne itp.). W przypadku tych ostatnich kierowca powinien być też wyposażony w pisemne instrukcje dotyczące postępowania z ładunkiem, kartę charakterystyki materiału niebezpiecznego, a także świadectwo dopuszczenia pojazdu do jego przewozu. Pojazd ten musi być dodatkowo oznakowany specjalnymi tablicami ADR.

Materiał partnera