Od czego zależą ceny walut?

Dolar rośnie, euro maleje – każdy kto ma jakąkolwiek styczność z pieniędzmi z pewnością ma świadomość, że każda ze światowych walut ma zmienną wartość. Przekonać się o tym na własnej skórze możemy, kiedy przed wyjazdem zagranicznym chcemy wymienić złotówki na inną walutę. Od czego jednak zależy cena waluty i co wpływa na jej zmiany?

Co wpływa na wartość pieniędzy?

Obserwując zmiany kursów walut, czyli ceny waluty krajowej w stosunku do cen walut zagranicznych, możemy zaobserwować dwa zjawiska:

  • Aprecjację – czyli wzrost wartości danej waluty w porównaniu do innych walut
  • Deprecjację – czyli spadek wartości danej waluty w porównaniu do innych walut

To, które z nich nastąpi w danym okresie uzależnione jest od kilku czynników ekonomicznych, między innymi: produktu krajowego brutto, inflacji, zmiany stopy procentowej oraz poziomu bezrobocia

Produkt krajowy brutto

Znany również pod skrótem PKB to jeden z podstawowych mierników dochodu narodowego. PKB obejmuje całą sumę dóbr oraz usług finalnych, wytworzonych lub świadczonych na terenie danego kraju w określonym czasie. Miejsce wytworzenia dóbr i usług jest jedynym kryterium wliczenia ich do PKB. Do polskiego produktu krajowego brutto wliczane są dobra wytworzone przez obcy kapitał i przez zagranicznych pracowników, pracujących na terenie naszego kraju, pomijane są zaś dobra wytworzone przez Polaków, pracujących poza granicami kraju – owoce ich pracy idą na konto kraju, w którym aktualnie się znajdują. Wzrost danej gospodarki uzależniony jest od PKB – im większy produkt, tym gospodarka lepiej się rozwija, wzrasta produkcja, a to oznacza napływ kapitału.

Inflacja

Drugim ważnym czynnikiem jest inflacja, czyli tempo wzrostu cen. Dlaczego jest to tak istotne? Ponieważ im wyższe ceny, tym niższa siła nabywcza pieniądza – za tę samą złotówkę po inflacji jesteśmy w stanie kupić mniej, niż po inflacji. Jeżeli więc ceny w Polsce idą w górę szybciej, niż za granicą, konkurencyjność polskich produktów i usług spada, rośnie popyt na produkty i usługi zagraniczne. Żeby za nie zapłacić, musimy wymienić walutę krajową na zagraniczną, co oznacza, że waluta krajowa zyskuje wysoką podaż. To z kolei oznacza spadek jej wartości w stosunku do innych.

Zmiany stóp procentowych

Ustalanie wysokości realnych stóp procentowych jest zadaniem Rady Polityki Pieniężnej. Jest to istotne, ponieważ wyznacza opłacalność zysków z inwestycji kapitałowych.

Jeśli stopa procentowa będzie wyższa, niż za granicą, przyciągnie ona kapitał zagraniczny i analogicznie – wyjaśnia specjalista Kantory Cent z Wrocławia – Spadek stopy procentowej powoduje odpływ inwestorów, którzy chętnie będą lokować swoje pieniądze za granicą. W pierwszym przypadku zauważymy wzrost PKB i umacnianie się waluty krajowej, w drugi sytuacja będzie odwrotna.

Bezrobocie

Produkcja w dużej mierze zależą od stopy bezrobocia w danym kraju, zatem nie powinno dziwić, iż im mniejsze bezrobocie w kraju, tym mocniejsza lokalna waluta w porównaniu do walut zagranicznych.

Materiał partnera