Co to jest wypadek zbiorowy?

Zgodnie z ustawą, wypadek zbiorowy to taki, w którym poszkodowane zostały co najmniej dwie osoby. Wypadki zbiorowe niestety często zdarzają się w miejscu pracy, szczególnie w zakładach, w których pracownicy używają niebezpiecznych narzędzi, maszyn oraz mają kontakt ze środkami chemicznymi. W sytuacji, kiedy dochodzi do wypadku zbiorowego, poszkodowani mają prawo do dochodzenia odszkodowania.

Wypadek zbiorowy przy pracy – czym jest i jakie kryteria musi spełniać?

Pojęcie wypadku zbiorowego przy pracy jest uregulowane przez ustawę. Uznaje się za niego nagłe zdarzenie dotyczące co najmniej dwóch osób, wywołane przez przyczynę zewnętrzną, które powoduje u poszkodowanych uraz. Dokładniej tłumaczy to ekspert z Europejskiego Centrum Pomocy Poszkodowanym: Aby dane zdarzenie mogło być uznane za wypadek przy pracy, musi do niego dojść w związku z wykonywaniem przez pracowników normalnych czynności lub poleceń swoich przełożonych, a także w wypadku, kiedy pracownicy wykonują czynności na rzecz swojego pracodawcy, bez jego wyraźnego polecenia. Zdarzenie to musi spełniać trzy warunki: musi być nagłe, musi do niego dojść w związku z czynnikiem zewnętrznym oraz musi powodować u poszkodowanych uraz.

Nagłość, czynnik zewnętrzny oraz uraz – trzy przesłanki, które warunkują wypadek zbiorowy przy pracy

Pod pojęciem nagłości kryje się zdarzenie, które nie trwa dłużej niż jeden dzień roboczy. Nagłym zdarzeniem może być więc zarówno zranienie się pracowników przy obsłudze maszyny, jak i zatrucie przez szkodliwe opary, do którego doszło w danym dniu pracy. Co ważniejsze, skutki mogą być ujawnione dopiero po pewnym czasie, nie jest bowiem konieczne ich wystąpienie w danym dniu. Czynnik zewnętrzny z kolei występuje, kiedy do urazu dochodzi w wyniku oddziaływania na organizm pracowników przyczyny, która bezpośrednio nie dotyczy ich samych. Może to być np. działanie sił przyrody, maszyn, narzędzi, chemikaliów, a także nadmierny wysiłek fizyczny. Uraz to natomiast uszkodzenie tkanek lub narządów, do którego dochodzi w wyniku działania czynnika zewnętrznego.

Wypadek zbiorowy przy pracy a odszkodowanie

O odszkodowanie za wypadek zbiorowy poszkodowani bądź ich spadkobiercy mogą ubiegać się zarówno od swojego pracodawcy, jego ubezpieczyciela (o ile pracodawca ma wykupione OC) jak i bezpośrednio od ZUS. Poszkodowanym przysługuje odszkodowanie za doznaną krzywdę, zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, zasiłek chorobowy, renta z tytułu niezdolności do pracy , oraz inne świadczenia wynikające  ze zdarzenia itp. Aby uzyskać świadczenie od ZUS, konieczne jest zgłoszenie zdarzenia  jako wypadek przy pracy. Odpowiedzialność pracodawcy i co za tym idzie wypłata świadczeń z jego Polisy OC  lub w przypadku jej braku wypłacane bezpośrednio przez pracodawcę  mogą być znacznie wyższe niż te przyznane przez ZUS.

Materiał partnera