odpady zywnosci

Co się dzieje z niezagospodarowaną żywnością w gastronomii?

Większość działających lokali gastronomicznych staje przed problemem zagospodarowania niewykorzystanej żywności. Odpady gastronomiczne stanowią pokaźną część wszystkich odpadów. Ich utylizacja jest wymogiem, które prawodawca nałożył na restauracje, bary czy inne miejsca, w których podawane jest jedzenie.

Czym są odpady gastronomiczne?

Są to odpady żywnościowe. Choć również wytwarzamy je na co dzień w gospodarstwach domowych, to na dużo większą skalę powstają w restauracjach, barach, hotelach, szpitalach czy przedszkolach. Odpady stanowią nieodłączną część funkcjonowania gastronomii. Do tej szerokiej grupy zaliczyć możemy m.in. odpady pokonsumpcyjne (czyli resztki niezjedzonego jedzenia), produkty przeterminowane, odpadki powstałe podczas przygotowania potraw oraz olej posmażalniczy i tłuszcze z separatorów.

Co się dzieje z odpadami?

Odpady żywności mogą być niebezpieczne dla zdrowia ludzi i higieny – nie tylko szybko  psują się, wydzielając do otoczenia brzydki zapach, ale też mogą stanowić doskonałe środowisko dla różnego rodzaju owadów, bakterii czy gryzoni. Dlatego prawo precyzyjnie reguluje, co właściciele lokali gastronomicznych muszą robić z odpadami. Szczegółowe informacje w tym zakresie znaleźć można w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Nad przestrzeganiem obowiązującego prawa czuwa Sanepid, który ma prawo do kontroli podmiotów gastronomicznych i sprawdzania wymaganej dokumentacji.

Utylizacja odpadów gastronomicznych

Podstawowym obowiązkiem jest tu zawarcie umowy z uprawnionym odbiorcą odpadów, który będzie zajmował się odbiorem odpadów gastronomicznych. Takie firmy jak Pogotowie Sanitarno-Epidemiologiczne “NOWISTA” z Bielska-Białej zapewniają kompleksową obsługę odpadów, w tym odbiór i załadunek opakowania z odpadami z placówki, wypełnienie Karty Przekazania Odpadu oraz ich transport i unieszkodliwienie. Zarówno wspomniana umowa, jak i Karta to dokumenty wymagane przy kontroli Sanepidu. Warto przy tej okazji wspomnieć, czego absolutnie nie wolo robić z odpadami gastronomicznymi. Zakazane jest wprowadzanie do wody odpadów ciekłych, dokarmiania odpadami zwierząt gospodarskich oraz wprowadzania ich do kanalizacji, jeśli mogą negatywnie wpłynąć na jej przepustowość.