Badanie równości nawierzchni drogowej – na czym polega?

Jednym z ważniejszych parametrów technicznych zakończonej inwestycji komunikacyjnej jest równość nawierzchni. Ma ona ogromne znaczenie zarówno dla bezpieczeństwa, jak i komfortu użytkowników inwestycji. Parametry równości określone są w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej i obowiązują nie tylko przy nowych, ale również przy przebudowach istniejących dróg.

Ocena równości podłużnej

Pierwszą z dwóch metod stosowaną w ocenie równości podłużnej jest metoda profilometryczna bazująca na wskaźnikach IRI [mm/m]. W metodzie tej wykorzystywany jest profilograf laserowy wyposażony w nawet kilkadziesiąt czujników dokonujących pomiar w dowolnym torze. Profilograf laserowy jest urządzeniem montowanym najczęściej na przodzie auta pomiarowego. Wyniki badań prezentowane są w czasie rzeczywistym na monitorze instalowanym wewnątrz auta pomiarowego, a także generowane w formie kompletnego raportu po zakończeniu badania. Wartości IRI należy wyznaczać z krokiem co 50 m. Długość ocenianego odcinka nawierzchni nie powinna być większa niż 1000 m, natomiast odcinek końcowy o długości mniejszej niż 500 m należy oceniać łącznie z odcinkiem poprzedzającym. Dla oceny równości odcinka ustalono minimalną liczbę wskaźników IRI generowanych przez profilograf, wynoszącą 5.

Drugą możliwość oceny równości podłużnej daje metoda pomiaru ciągłego równoważna użyciu łaty i klina, np. z wykorzystaniem planografu. Metoda ta polega na wyznaczeniu odchyleń równości podłużnej jako największej odległości (prześwitu) pomiędzy teoretyczną linią łączącą spody kółek jezdnych planografu a mierzoną powierzchnią warstwy. W miejscach niedostępnych dla planografu pomiar równości podłużnej warstw nawierzchni należy wykonywać w sposób ciągły z użyciem łaty i klina. Łata w tym badaniu powinna mierzyć 4 m. Klin umieszcza się w miejscach największych prześwitów pomiędzy łatą a mierzoną powierzchnią i dokonuje odczytu wielkości prześwitu. Tego rodzaju badaniami zajmują się wyspecjalizowane firmy, takie jak np. Grupa BARG.

Ocena równości poprzecznej

Ocenę równości można przeprowadzić metodą pomiaru profilometrycznego równoważną użyciu łaty i klina, umożliwiającą wyznaczenie odchylenia równości w przekroju poprzecznym. Odchylenie to jest obliczane jako największa odległość (prześwit) pomiędzy łatą a zarejestrowanym profilem poprzecznym warstwy. W tym celu wykorzystać można wspomniany wcześniej profilograf laserowy. Dokonując pomiaru równości podłużnej, można jednocześnie zbadać równość poprzeczną i otrzymać kompletny raport po zakończeniu badania. W miejscach niedostępnych dla profilografu równość poprzeczną nawierzchni można sprawdzić przy użyciu łaty i klina w sposób analogiczny jak równość podłużną. Długość łaty przy padaniu równości poprzecznej wynosi 2 m, a pomiar powinien być wykonywane nie rzadziej niż co 5 m.

Materiał partnera