dokumenty

Audyt podatkowy – kiedy warto go przeprowadzić?

Audyt podatkowy stanowi usługę, mającą na celu obiektywną weryfikację zgodności rozliczeń z aktualnie obowiązującym prawem. Analizę można przeprowadzić samodzielnie lub zlecić jej wykonanie zewnętrznemu podmiotowi. Jakie działania obejmuje audyt?

Opis działań

Analiza polega na całościowej eksploracji źródłowej dokumentacji wraz z przeglądem procedur wykorzystywanych przez dany podmiot w trakcie jego działalności. Efekt audytu stanowią końcowy raport, składający się z opisu wykrytych nieprawidłowości, oraz podsumowanie ustaleń i przedstawienie korekt deklaracji podatkowych za okres poddany weryfikacji. Analiza zawiera m.in.:

  1. umowy handlowe,
  2. faktury, rachunki,
  3. ewidencje, rejestry,
  4. sprawozdania.

Przeprowadzenie audytu wiąże się z wykorzystaniem narzędzi, które odnoszą się do kwestii, będących przedmiotem eksploracji. Osoba, wykonująca badanie, bazuje ponadto na dokumentacji, poświadczającej zaistnienie zdarzeń, które doprowadziły do stworzenia zobowiązania podatkowego lub do modyfikacji ich zakresu. Rezultat wykrycia wszelkich nieprawidłowości stanowi uniknięcie odpowiedzialności skarbowo-podatkowej podmiotu oraz stworzenie modułów, pozwalających na uniknięcie uchybień w przyszłości. Niezależna analiza przeprowadzana jest na zlecenie danej osoby przez zewnętrznego audytora. Szczegółowe informacje na temat usługi dostępne są na stronie internetowej https://www.crowe.com/pl/services/doradztwo-podatkowe/audyt-podatkowy.

Korzyści płynące z audytu

Audyt stanowi badanie dostosowane do struktury oraz celów przedsiębiorstwa. Jego zaletą jest możliwość prawidłowego usunięcia błędów w prowadzonych przez firmę rozliczeniach podatkowych. Zapewnia on również bezpieczeństwo spółki jako płatnika CIT/PIT. Dzięki prawidłowemu przeprowadzonemu audytowi firma może bez obaw realizować swoje cele biznesowe.

Analiza podatkowa stanowi bezpieczne rozwiązanie, pozwalające uniknąć kosztownych sankcji. Warto zatem zlecić jej przeprowadzenie zewnętrznemu podmiotowi. Firmy, prowadzące działalność badaniowo-rozwojową, mogą obniżyć wysokość podatku dochodowego. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://www.crowe.com/pl/insights/ulga-b-r-wysokosc-dopuszczalnych-odliczen.