Rodzaje dokumentacji geotechnicznej

Praktycznie każda inwestycja budowlana wymaga sporządzenia – na podstawie m.in. badań terenowych i laboratoryjnych – dokumentacji geotechnicznej. W zależności od tego, o jakie przedsięwzięcie chodzi, jak również tego, co ma się w tej dokumentacji zawierać, wyróżniamy kilka jej rodzajów, określonych chociażby w prawie budowlanym czy geologicznym.

Kategorie geotechniczne

Każdą inwestycję można przyporządkować do jednej z trzech istniejących kategorii geotechnicznych, co warunkuje zawartość potrzebnej w danym przypadku dokumentacji. Pierwsza kategoria to proste konstrukcje, takie jak np. budynki mieszkalne o najwyżej dwóch kondygnacjach, stawiane w nieskomplikowanych warunkach gruntowych. Wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego budynków i odwiertów, opisu oraz zebrania informacji o przekrojach czy poziomie gruntu.

Druga kategoria dotyczy zarówno prostych, jak i nieco bardziej złożonych warunków gruntowych, w jakich mają stanąć bezpieczne zasadniczo konstrukcje. – Dokumentacja w tym przypadku winna zostać wzbogacona o wyniki przeprowadzonych badań i dane ilościowe niezbędne dla stworzenia projektu – mówi specjalista z Biura Geologicznego BUGEO.

Wyjątkowo duże, nietypowe i wrażliwe na osiadanie obiekty wznoszone w warunkach o zwiększonym ryzyku to trzecia kategoria, zakładająca wykorzystanie w dokumentacji wszystkich danych uzyskanych w drodze prac geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych, a dodatkowo również warunków posadowienia. Zdarza się też, że organy wydające pozwolenia na budowę wymagają prócz tego uzupełnienia w postaci specjalnie dla danego projektu opracowanych zaświadczeń różnego typu.

Dokumentacja geologiczno-inżynierska

Można powiedzieć, że dla obiektów zaliczanych do trzeciej kategorii sporządzić trzeba tzw. dokumentację geologiczno-inżynierską. Składają się na nią: opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego, projekt geotechniczny oraz projekt robót ziemnych i laboratoryjnych. Wszystkie te elementy właściwie z wyjątkiem ostatniego mogą stanowić osobne rodzaje dokumentacji geotechnicznej.

Opinia geotechniczna

Podstawowym jest opinia geotechniczna. Jej część graficzna zawiera mapę lokalizacyjną terenu badań i punktów wierceń, przekroje geotechniczne i zobrazowane w nich warstwy gruntu, karty otworów geotechnicznych etc. Część opisowa natomiast dotyczy m.in. danych o poziomie i składzie chemicznym wód gruntowych oraz poszczególnych warstw gruntów – w tym ich miąższości (czyli grubości), głębokości zalegania, plastyczności, wilgotności, spójności i zagęszczenia. W opinii geotechnicznej powinny się znaleźć również ogólne zalecenia geologa, np. w zakresie poziomu dna fundamentów czy konieczności tymczasowego obniżenia poziomu wód gruntowych.

Dokumentacja podłoża gruntowego i projekt geotechniczny

Opinia geotechniczna uzupełniona o wyniki badań sondą dynamiczną (np. CPT), badań geofizycznych i tych przeprowadzonych w laboratorium na próbkach o nienaruszonej strukturze to wspomniana już dokumentacja podłoża gruntowego. Projekt geotechniczny z kolei zawiera m.in. obliczenia na temat nośności i osiadania podłoża, prognozę jego zmian w czasie, a także konkretne zalecenia dotyczące przeprowadzenia bardziej skomplikowanych prac ziemnych.

Materiał partnera