Odpowiednie szacowanie ryzyka w przedsięwzięciach geotechnicznych

Każde przedsięwzięcie geotechniczne wiąże się z mniejszym lub większym ryzykiem. Dlatego tak bardzo istotne jest oszacowanie ryzyka wystąpienia nieoczekiwanych komplikacji, które mogą nie tylko generować koszty, ale również stwarzać zagrożenie dla inwestycji oraz jej otoczenia. Proces szacowania podzielić można na kilka etapów.

Etap pierwszy – identyfikacja zagrożeń

Pierwszym etapem analizy stopnia zagrożenia danego przedsięwzięcia jest identyfikacja problemów, które mogą pojawić się podczas i po jego realizacji. Przeważnie identyfikacji dokonuje się na podstawie już znanych przypadków podobnych sytuacji zagrożenia, które powstały przy wcześniejszych przedsięwzięciach tego typu. Identyfikacja zagrożeń jest zadaniem dość trudnym, gdyż wymaga dodatkowo ocenienia w jakim stopniu wcześniejsze wypadki były np. wynikiem subiektywnych czynników (np. danego środowiska czy warunków geologicznych), a na ile zastosowanej technologii. Kolejnym problemem jest oszacowanie ryzyka w przypadku nowych rozwiązań technologicznych, przy których nie są znane możliwe zagrożenia.

Etap drugi – szacowanie ryzyka

Po zidentyfikowaniu możliwych zagrożeń należy oszacować jakie jest ryzyko ich wystąpienia oraz potencjalnych strat, które mogą spowodować. Prawdopodobieństwo wystąpienia danego zagrożenia ustala się zazwyczaj na podstawie statystyk, natomiast koszty strat na podstawie aktualnych cen rynkowych materiałów oraz innych elementów, które muszą być wliczone w kosztorys inwestycji, a także raportów z zaistniałych już zagrożeń, w których ujęto koszty usuwania ich konsekwencji.

Etap trzeci – ocena ryzyka

Ostatnim etapem jest ocena ryzyka, czyli porównywanie otrzymanych szacunków z przyjętym kryterium. Kryterium mogą być wielostopniowe kategorie ryzyka (akceptowalne, tolerowane, niedopuszczalne etc.) lub też dopuszczalna wartość kosztów i potencjalnych strat. Ocena ryzyka jest de facto stwierdzeniem, czy z ekonomicznego punktu widzenia dana inwestycja jest w ogóle opłacalna.  Na tym etapie podejmowane są również próby symulowania alternatywnych rozwiązań, sprawdzanie czy możliwe jest zredukowanie ryzyka poprzez wyeliminowanie danych zagrożeń lub też obniżenie kosztów inwestycji.

Ocena ryzyka przedsięwzięcia jest bardzo odpowiedzialnym zadaniem, wymagającym odpowiednich umiejętności oraz doświadczenia – profesjonalne usługi z tego zakresu w ramach prac geotechnicznych oferuje firma Novotech.

Materiał partnera