Artykuł sponsorowany

Jakie urządzenia podlegają dozorowi technicznemu?

Jakie urządzenia podlegają dozorowi technicznemu?

Eksploatacja urządzeń, które ze względu na sposób swego działania w razie awarii lub nieprawidłowej obsługi mogą stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia wymaga szczególnej ostrożności. Używanie wielu maszyn tego rodzaju jest z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa, podlega różnym ograniczeniom. Wśród nich szczególne znaczenie ma objęcie ich nadzorem technicznym, sprawowanym przez specjalnie w tym celu powołany Urząd Dozoru Technicznego.

Co oznacza dozór techniczny i kiedy jest obowiązkowy?

Dozór techniczny będzie niezbędny w przypadku maszyn i urządzeń, których użytkowanie oznacza potencjalne niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia. Zaliczają się do nich te, w których występuje ryzyko rozprężenia się gazów albo cieczy, które są przechowywane pod ciśnieniem większym niż atmosferyczne, rozprzestrzenienia się materiałów niebezpiecznych, a także w wyniku niekontrolowanego uwolnienia energii przy korzystaniu z rozwiązań pozwalających na transport ładunków lub osób przy jego ograniczonym zasięgu. Dozór UDT będzie więc obowiązywał przy niektórych urządzeniach bezciśnieniowych i ciśnieniowych, jak również urządzeń transportu bliskiego. Będą nim objęte m.in. żurawie samochodowe HDS, podesty ruchome przejezdne, windy samochodowe czy choćby wózki widłowe.

Jakie są formy dozoru technicznego?

Dozór techniczny może być sprawowany jako pełny, ograniczony lub uproszczony. W przypadku dozoru pełnego i ograniczonego konieczna będzie rejestracja urządzenia oraz wykonanie badania odbiorczego i wydanie decyzji o dopuszczeniu do użytkowania. Obowiązkowe będzie także posiadanie zaświadczenia kwalifikacyjnego przez osoby, które obsługują albo serwisują sprzęt. W dozorze pełnym potrzebne okaże się także badanie okresowe i doraźne, a przy dozorze ograniczonym jedynie badanie doraźne. W ramach dozoru uproszczonego badany będzie typ urządzenia, a nie konkretne jego egzemplarze.

Na czym polegają badania techniczne?

Badania odbiorcze są wykonywane podczas rejestracji urządzenia i wiążą się z dopuszczeniem go do eksploatacji. Badanie okresowe jest prowadzone regularnie w wyznaczonych terminach np. co rok i weryfikuje stan sprzętu oraz jego działanie. Badania doraźne są niezbędne w razie naprawy lub modernizacji urządzenia albo konieczności ustalenia przyczyn awarii czy uszkodzenia. Firmy zajmujące się serwisowaniem i naprawą urządzeń UDT często przygotowują je również do rejestracji i przeglądów. Dobrym przykładem będzie tu firma AMP Serwis, która ponadto specjalizuje się w sprzedaży żurawi HDS, kontenerów i wind samochodowych.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy