Zakładowa kontrola produkcji wytwórni betonu towarowego

Beton jest jednym z najważniejszych i najszerzej stosowanych materiałów w budownictwie. Dlatego jego produkcja i użycie są ściśle opisane w prawie zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. W dokumentach wyszczególnia się m.in. beton towarowy. Jego wytwarzanie wymaga ścisłej kontroli. Czym jest beton towarowy i jak wygląda zakładowa kontrola produkcji w tym przypadku?

Wymogi prawne dotyczące zakładowej kontroli produkcji betonu towarowego

W przepisach dotyczących produkcji materiałów budowlanych beton towarowy oznacza beton, który nie powstaje na placu budowy, lecz w wytwórni, a następnie jest dostarczany na miejsce przeznaczenia w gotowej do użycia postaci. Dopuszczalna jest też sytuacja, w której beton produkuje się na placu budowy, o ile nie zajmuje się tym wykonawca.

Ponieważ w takiej sytuacji wykonawca nie ma kontroli nad przebiegiem procesu produkcji betonu, prawo nakłada obowiązek powoływania zakładowej kontroli produkcji w zakładach wytwarzających beton towarowy. Jest to ujęte zarówno w prawie krajowym, jak i ponadnarodowym:

System zakładowej kontroli produkcji jest wymagany tam, gdzie na podstawie normy zharmonizowanej albo europejskiej oceny technicznej producenci znakują swoje wyroby symbolem CE, a także tam, gdzie na podstawie polskiej normy lub krajowego dokumentu oceny stosuje się znak B dla betonu towarowego – wyjaśnia specjalista z Grupy BARG – ogólnopolskiej sieci akredytowanych laboratoriów.

Jak wdrażana jest ZKP w wytwórniach betonu towarowego?

Zakładowa kontrola produkcji stanowi narzędzie umożliwiające stałą wewnętrzną kontrolę procesów zmierzających do wytworzenia betonu towarowego i wprowadzenia go do obrotu gospodarczego. Wdrożenie takiego systemu powinno odbywać się z uwzględnieniem panujących warunków i już istniejących metod organizacji pracy. Grupa BARG proponuje wdrażanie ZKP w wytwórniach betonu towarowego w następujących etapach:

  1. Wizytacja – pozwala ona zaznajomić się z tym, jak działa wytwórnia. Polega na obserwacji działania przedsiębiorstwa przez zewnętrznego partnera wdrażającego ZKP.
  2. Propozycja zmian i tworzenie dokumentacji – ten etap trwa najdłużej. Na podstawie spostrzeżeń dokonanych podczas wizytacji tworzy się plan nowych procedur kontrolnych. Obie strony powinny pozostawać w ścisłej współpracy, aby stworzony dokument był jak najbardziej użyteczny.
  3. Szkolenie pracowników wytwórni – na tym etapie osoby, których dotyczy ZKP, są zaznajamiane z nowym systemem pracy.
  4. Wdrożenie systemu – przeszkolony personel zaczyna wprowadzać zmiany związane z ZKP w życie.
  5. Wybór jednostki certyfikującej – nadaje ona odpowiednie znaki i świadectwa jakości produktom.
  6. Nadzór nad działającą w wytwórni ZKP – to wariant nieobowiązkowy, jednak początkowo, zanim pracownicy się wdrożą, może być przydatny. Partner zewnętrzny śledzi to, jak założenia ZKP są realizowane i wspiera firmę w zmianach. Większe przedsiębiorstwa mogą zatrudnić własnego pracownika, który będzie za to odpowiedzialny.