Zasady pozbywania się zużytych baterii

Zasady pozbywania się zużytych baterii

Zużyte baterie to nie tylko niewinnie wyglądające baterie alkaliczne ale także, będące prawdziwymi bombami chemicznymi, akumulatory.  Chcąc zapobiegać skażeniu środowiska naturalnego niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, w rodzaju kwasu solnego oraz metalami ciężkimi, takimi jak kadm, rtęć, czy ołów należy dobrze poznać zasady właściwego recyclingu zawierających je odpadów.

Nie mieszaj!

Przede wszystkim absolutnie karygodne jest dopuszczanie do zmieszania się zużytych baterii, czy akumulatorów ze zwykłymi odpadami komunalnymi oraz wywiezienie ich na jedno wysypisko śmieci.  Może to powodować nieodwracalne skażenia gleby i wód gruntowych.

Należy pamiętać, że choć punkty odbioru tego rodzaju odpadów znajdować się mogą na przykład w dużych sklepach z elektrosprzętem, czy w szkołach i urzędach, są również firmy zajmujące się odbiorem takich odpadów.   Ostateczne magazynowanie i przetwarzanie zużytych baterii i akumulatorów odbywać się powinno jednak bezwzględnie w miejscach spełniających restrykcyjne standardy bezpieczeństwa.

Powierzchnia takiego składowiska powinna być utwardzona i nieprzepuszczalna.

W przypadku baterii dopuszczalne jest składowanie ich w szczelnych, kwasoodpornych pojemnikach, niewrażliwych na warunki atmosferyczne.

Zużyte akumulatory z kolei, wymagają magazynowania w miejscu, gdzie nieprzepuszczalna nawierzchnia podłączona jest dodatkowo do kanalizacji, działającej w obiegu zamkniętym.

Nie wyrzucaj byle gdzie

Aktualne przepisy nakładają na firmy handlujące bateriami i akumulatorami obowiązek zawarcia umowy z podmiotem zajmującym się zbiórką, składowaniem i przetwarzaniem takich odpadów.

Jeżeli jednak chcemy się pozbyć zużytych baterii wykorzystywanych w gospodarstwie domowym najlepiej skontaktować się z firmą, w rodzaju Ago Recycling, zajmującą się odbiorem i utylizacją wszelkich elektrośmieci, w tym tak specyficznych odpadów, jak baterie czy akumulatory.

Właściwa dbałość o wstępną segregację, kiedy chcemy pozbyć się zużytych baterii, znacząco ułatwia późniejsze, bardziej specjalistyczne procesy takie, jak:

  • mechaniczne rozdzielenie komponentów baterii
  • wytapianie z nich metali w specjalnych piecach
  • kwaśne lub alkaliczne ługowanie odpowiednio przygotowanych części składowych baterii

prowadzące do odzyskiwania surowców wtórnych.

Działaj świadomie

Pierwsza i najważniejszą zasadą pozbywania się zużytych baterii jest świadomość zagrożeń, jakie może nieść wyrzucanie ich sposób niekontrolowany.

Istotna jest także świadomość korzyści, jakie można odnieść z ponownego wykorzystania zawartych w nich substancji.

Pamiętajmy, że w 1 tonie zużytych baterii zawartość metali ciężkich i innych szkodliwych substancji mierzona będzie nie śladowo, lecz w kilogramach.

I tak na przykład, w jednej tonie takich odpadów znajdziemy:

60kg grafitu, 3kg rtęci, 0,5kg kadmu.

Podobnie w kilogramach mierzyć będziemy substancje nietoksyczne, a zdecydowanie warte ponownego przetworzenia.

W 1000kg baterii znajdzie się:

210kg żelaza, 20kg miedzi i 0,5 kg srebra.

Materiał partnera